Dragon Sashimi Combo

2 sashimi Sea Scallops
4 sashimi Salmon
4 sashimi Tuna
2 sashimi Octopus
4 sashimi Tilapia

By 16 pieces